چیست؟ BENN

BENN

معادل

Berlin Entwickelt Neue Nachbarschaften

  (برلین محله‌های جدیدی را توسعه می‌دهد)

.است

 BENN

برنامه

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

 (اداره توسعه شهری، عمران و مسکن سنا)

برای محلات دارای اقامتگاه‌هایی برای پناهندگان است و به صورت مشترک با ادارات ناحیه اجرا می‌شود. در برلین در مجموع 16 مکان وجود دارد و محل

Allende

.یکی از این مکان‌ها است

 

هدف

BENN

تقویت انسجام اجتماعی در محله است. این برنامه از تبادل میان همسایگان قدیمی و جدید حمایت می‌کند و پناهندگان را در مشارکت برای شکل دادن به محله خود توانمند می‌سازد

 

اهداف

BENN

باید در چارچوب چهار حوزه عمل محقق شوند: ملاقات و تعامل فعال، توانمندسازی و مشارکت، ارتباط و گفتگو، کار شبکه‌ای و توسعه محله

.همچنین هر دو سال طرح کلی کارها نوشته می‌شود

آنجاست که به

BENN Allende-Viertel

.برای زندگی هرچه بهتر و راحت‌تر مردم پیشنهادات و ایده‌هایی ارائه می‌شود

 

.این طرح کلی کارهای حال حاضر است

MLG 0353 1